Ocenili prínos a odkazy hrdého nositeľa mena – Partizán

Každý rok si koncom augusta pripomíname významný míľnik dejín štátov, ktoré boli zapojené do bojov proti nacistickému režimu. Tohtoročný 69. ročník osláv Slovenského národného povstania sa niesol v duchu spomienok, oslavy slobody a vytrvalosti, ale aj radostných stretnutí. A aj my, členovia folklórneho súboru Partizán, sme sa toho zúčastnili.

Do poštovej schránky na adresu nášho Združenia nám začiatkom mesiaca júl 2013 prišla zaujímavá pozvánka. Jej odosielateľom bol Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) a pri logickom pospájaní súvislostí spolu s blížiacim sa dňom osláv výročia začiatku Slovenského národného povstania sa nám to zdalo byť všetko jasné. Balíme kroje a pripravujeme sa augustové vystúpenie pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. No, nie všetko bolo až také samozrejmé.

Po dôkladnejšom prečítaní pozvánky sme nakoniec zistili, že 29.8.2013 sa na 69. ročníku osláv SNP nezúčastníme ako účinkujúci a spolutvorcovia uvedeného kultúrneho programu, ale po odsúhlasenom návrhu podanom Predsedníctvu Ústrednej rady SZPB sme boli na naše veľké prekvapenie na túto celoslovenskú akciu pozvaní ako čestní hostia. A aby toho nebolo málo, počas slávnostného programu nám, Folklórnemu súboru Partizán, malo byť SZPB odovzdané aj dovtedy bližšie nešpecifikované ocenenie.

Prvá otázka samozrejme smerovala k tomu, prečo a za aké zásluhy by sa nám malo takejto pocty dostať? Veď nikto z nás nebol priamo účastný, ba ani akýmkoľvek spôsobom nápomocný pri konaní Povstania v 40tych rokoch minulého storočia. Je naša činnosť porovnateľná s osobnou zainteresovanosťou dnes už vyslúžených veteránov 2. svetovej vojny, ktorí dennodenne nasadzovali svoje životy za oslobodenie našej krajiny spod nacistickej nadvlády? Môžeme byť s niečím takýmto vôbec porovnávaní? Otázok bolo veľa, no bez akéhokoľvek váhania sme toto pozvanie prijali.

29. augusta 2013 v dopoludňajších hodinách sme sa, po nadštandardnej vstupnej kontrole súvisiacej s návštevou domácich i zahraničných vládnych delegácii, dostavili do areálu Pamätníka SNP v Banskej Bystrici. Už z diaľky nás na stĺporadí vítali vlajky štátov zainteresovaných do povstaleckých bojov, k čomu takisto samozrejme patrila aj neodmysliteľná účasť pamätníkov Povstania a súčasných dôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej Republiky. Čakali sme už len na príchod našich najvyšších vládnych predstaviteľov, no popri nášmu prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi, predsedovi vlády Róbertovi Ficovi, či predsedovi Národnej rady Pavlovi Paškovi sa tohto 69. ročníka osláv SNP zúčastnila aj rumunská delegácia na čele s prezidentom Traianom Băsescu a aj delegácia Ruskej federácie s predsedom Štátnej dumy Sergejom Naryškinom. Po položení pamätných vencov v priestoroch areálu pamätníka, príhovoroch prítomných vládnych činiteľov prepletaných známymi melódiami Alexandrovcov, Jany Orlickej a Tomáša Bezdedu, sme nakoniec z rúk predsedu SZPB Ing. Sečkára slávnostne a hlavne s hrdosťou prevzali vyznamenanie udelené v podobe medaily M. R. Štefánika II. stupňa za presadzovanie humanitných tradícií odkazu boja za slobodu a proti fašizmu a aj za to, ako nám bolo povedané samotnými predstaviteľmi SZPB, že sme si aj v neľahkých časoch, ktoré trvali po vojne niekoľko desaťročí zachovali svoje meno spájajúce sa s neoblomným bojom za slobodu v akejkoľvek dobe a tomu prislúchajúcom režime. Ďakujeme.

Ďakujeme za to, že naša snaha o zachovávanie slovenských ľudových tradícií je ocenená aj takýmto vyznamenaním, čo je znakom toho, že folklórny súbor Partizán zostáva dlhodobo nielen v povedomí ľudí, ale aj spolkov venujúcim sa najrôznejším aktivitám. Ďakujeme členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí nám svojim návrhom na udelenie vyznamenania umožnili zúčastniť sa osláv SNP z úplne opačnej strany, na akú sme bežne zvyknutí. Veľmi si ocenenie vážime a nadviažeme na slová predsedu SZPB o tom, že medaila nie je udeľovaná jednotlivcovi, ale celému kolektívu ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom v činnosti súboru zainteresovaní. Doplníme, že toto vyznamenanie nepatrí len jeho súčasným členom, partizáncom. Je udelené všetkým, ktorý sa za tých 55. rokov činnosti akýmkoľvek spôsobom podieľali na fungovaní súboru a prispievali tak k zachovaniu hrdého mena nesúceho skryté odkazy slovenského národa pretaveného do tradičných piesní, melódií a tancov mnohých regiónov nášho krásneho Slovenska. Za to Vám všetkým ďakujeme a spoločne veríme, že pri jubileu 70. výročia SNP v roku 2014 dostaneme na tomto podujatí svojim účinkovaním možnosť ukázať, kvôli čomu nám takéto významné ocenenie bolo udelené a aj to, ako si všetci naši členovia vedia vážiť vzácne hodnoty nášho kultúrneho dedičstva.

Za FS Partizán – Andrej Gonda (Agi)

FOLKLÓRNY SÚBOR PARTIZÁN

Korešpondenčná adresa

Klenová 14867/1
974 05 Banská Bystrica – Rakytovce

Cvičíme na adrese

Kapitulská 8, Banská Bystrica

PARTNERI

© 2024 Folklórny súbor Partizán | Vytvoril: RNDr. Miroslav Gecovič | Správca stránky: Mgr. Martin Halaj
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram